Ürək ağciyər reanimasiyası zamanı baş verən ağırlaşmalar

Reanimasiyanın agırlaşmaları dedikda reanimatoloji yardımın marhalalarinda aparılan amaliyyatlar ila bağlı amala galan ağırlaşmalar başa düşülür, harçand postreanimasion dövrda müşahida edilan patoloji sindromlar da bazan reanimasiyanın agırlaşmaları kimi göstarilir,eslinda postreanimasion dövrda aşkara çıxan ağırlaşmalar asas xəstəlik, onun ağırlaşmaları ya keçirilmiş kliniki ölüm ila bağlı baş vermiş hipoksiya (anoksiya), sirkulyator pozğunluglar, asidoz, intoksikasiya sindromu hesabina baş verir.  Mahz bu mövgeden , son illar, postreanimasyon marhalada üzə çıxan patoloji simptom va sindromlar sarbast bir nozoloji vahidin-postreanimasyon xastaliyin nişanalari kimi qiymatlandirilir.

Permyakov reanimasiya va intensiv müalicanin ağırlaşmaların 3 növünü ayırd etmişdir:

I.Reanimasiyanin (intensiv müalicanin) travmatik ağırlaşmaları:

 1. Ürak reanimasiyasmın ağırlaşmaları.
 2. Ağciyar (tanaffüs) reanimasiyasının ağırlaşmaları.
 3. Reanimasiyanın nadir (kazuistik) ağırlaşmaları.

II-Reanimasiya va intensiv müalicanin qeyri-travmatik ağırlaş-maları:

 1. Transfuzion terapiyanın patologiyası
 2. Orqanizmi detoksikasiya metodlarının patologiyası
 3. Hiperbarik oksigenlaşdirmanin patologiyası
 4. Süratlandirilmiş diurez zamanı osmotik nekroz
 5. Venaların kateterizasiyasının septiki ağırlaşmaları
 6. Endoarterial amaliyyatların ağırlaşmaları

III-canIandırılmış orqanizmin xastaliklari:

 1. Postanoksik ensefalopatiya
 2. Kardiopulmonal sindrom
 3. Qaraciyar-böyrak sindromu
 4. Qastroenteral sindrom
 5. Postanoksik endokrinopatiya

Göründüyü kimi I va II grup ağırlasmalar bilavasitə reanimasiya prosesi ila bağlıdırsa, III grup ağırlaşmalar terminal halin zadalayici faktorların tasirindan amala galir va postreanimasyon dövrdə  inkişaf edarak meydana çıxır.

Sade reanimasiya tədbirlari zamani baş veran ağırlaşmalar:

 • ASV zamanı havanın bir hissəsinin madaya keçib onu genişləndirməsi nəticəsində requrqitasiya va möhtaviyyatın tənəffüs yollarında aspirasiyası
 • Havanın yüksak tazyiqlə çox miqdarda yeridilmasi naticasinda ağciyarin partlamasi
 • Endotraxeal intubasiya zamanı sas tellarinin zadalanmasi.
 • Uzun müddat davam edan (çatin) endotraxeal intubasiya naticasinda asfiksiya va ürak dayanması.
 • Ürayin qapalı masajı zamanı qabırğaların yaxud döş sümüyünün sınması, sümük iliyi ila emboliya, pnevmotoraks, qaraciyarin partlaması, travmatik Mallori-Veys sindromu.

Ürayin açıq masajı zamanı miokardda işemik sahalarin amala galmasi.

İxtisaslaşdırılmış reanimasiya tadbirlari zamanı baş vera bilan ağırlaşmalar:

 • Preparatlann ürak boşluğuna yeridilmasi zamanı inyeksiya yerindan qamn perikard boşluğuna keçmasi (hemoperikardium) va ürayin tamponadası.
 • Defibrilyasiya zamanı elektrodların yerinda yarıqlar.
 • infuzion-transfuzion terapiya ila bağlı ağırlaşmalar. Reanimasiyanın ağırlaşmalannın samarali va etibarlı profilak-tikası hayata keçirilan tadbirlarin mövcud tövsiyyalar asasında düzgün aparılmasıdır. Aşkar edilmiş har bir ağırlaşmaya qarşı isa ona uygun adekvat müalica tadbirlari tatbiq edilir.

Ürayin qapalı masajı zamanı yol verilan sahvlar

 1. Xastanin yumşaq va elastik yerda uzanması;
 2. Reanimasiya aparan şaxsin alinin düzgün qoyulmaması (xancarabanzar çıxıntıdan aşağı, sağa va sol tarafa qoyması);
 3. Masaj edan şaxs barmaqlarına güc vermakla, qolunu dirsak oynağından bükür ya masaj arası fasilada alini döş sümüyündan ayırır;
 4. Döş qafasina zarbavari takan edilmasi;
 5. Masaj arası fasilanin 30 saniyadan çox olması; 6. Masaj harakatlarinin ritmikliyinin pozulması; 7. Masaj ila süni tanaffüs nisbatinin pozulması.

Leave a Reply

Войти с помощью: 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: