Uzunmüddətli infuzion terapiya

Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası

Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası...

Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası. İnfuzion terapiyanın proqramını təşkil etmək üçün: yeridiləcək mayenin sutkalıq həcmini, infuzion qarışığın tərkibini, infuziyanın sürətini, yeridilmə metodunu aydınlaşdırmaq tələb olunur, o cümlədən homneostazı saxlayan başqa göstəricilərin stabilliyi təmin edilməlidir. Bu zaman Gündəli maye həcmi (SMH)  Gündəlik fizioloji tələbat (GFT) Hal-hazırda olan defisit (OD) Davam edən itkinin (DEİ) həcmi hesablanmalı və buna uyğun infuziya aparılmalıdır: SMH=GFT+OD+DEİ Fizioloji tələbatı xüsusi tərtib olunmuş proqramlar vasitəsilə müəyyənləşdirmək mümkündür (Aberdin nomoqramması). Maye defisiti müəyyəbləşdirmək üçün ...
Ətrfaflı →