Üz sinirinin iltihabı

Üz sinirinin iltihabı və zədələnmələri zamanı baş verən ağırlaşmalar, onların cərrahi korreksiyası

Üz sinirinin iltihabı və zədələnmələri zamanı baş verən ağırlaşmalar, onların cərrahi korreksiyası...

Üz sinirinin magistral şaxələrinin zədələnmələri çox vaxt üzdə icra olunan əməliyyatlar zamanı baş verir. Cərrah səhvinin nəticəsi olan bu zədələnmələr zamanı, üz sinirinin hansı şaxəsinin kəsilmə­sindən asılı olaraq, müxtəlif funksional və kosmetik deformasiyalar ortaya çıxır. Belə ki, üz sinirinin almacıq şaxəsi zədələndikdə gözün həlqəvi əzələsinin innervasiyası pozulur və bunun nəticəsi olaraq göz qapağı sallanır, yuxarı göz qapağını qaldıran əzələnin tonusu gözün həlqəvi əzələsi üzərində üstünlük qazandığından göz yarığı açıq qalır. Yanaq şaxəsinin zədələnməsi ağızın həlqəvi və yanaq nahiyyəsindəki mimiki əzələlərin iflicinə səbəb olur. Nəticədə hə­min ...
Ətrfaflı →