sekretor funksiya

Kanalcıqların sekretor funksiyası

Kanalcıqların sekretor funksiyası...

Sidik əmələgəlmə prosesində bir sıra maddələr (məsələn, bəzi orqanik turşular) filtrata keçmir, lakin buna baxmayaraq kanalcıq sekresiya nəticəsində son sidikdə aşkar olunurlar. Sekresiya nəticəsində sidiyə kanalcıqları əhatə edən kapilyar- ların qanında olan ya da kanalcıq hüceyrələrində əmələ gələn maddələr (hidrogen və ammonyak) daxil olurlar. Sekresiya onların kanalcıq epiteli ilə aktiv transportu hesabına baş verir. Proses ATF əmələ gəlməsinə yönəldilmiş bioenergetik fermentativ reaksiyalarla əlaqədardır. Toxuma tənəffüsünün ləngiməsi zamanı sekresiya kəsilir. Nefronun proksimal qıvrım kanalcıqlarında fəaliyyət göstə- rən, qandan müxtəlif (əsasən yad) maddələri aktiv sekresiya edən üç ...
Ətrfaflı →