reanimasiya

Ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı buraxılan səhvlər

Ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı buraxılan səhvlər...

Ürəyin qapalı masajı zamanı yol verilən səhvlər Xəstənin yumşaq və elastik yerdə uzanması; Reanimasiya aparan şəxsin əlinin düzgün qoyulmaması (xəncərəbənzər çıxıntıdan aşağı, sağa və sol tərəfə qoyması); Masaj edən şəxs barmaqlarına güc verməklə, qolunu dirsək oynağından bükür və masaj arası fasilədə əlini döş sümüyündən ayırır; Döş qəfəsinə zərbəvari təkan edilməsi; Masaj arası fasilənin 30 saniyədən çox olması; Masaj hərəkətlərinin ritmikliyinin pozulması; Masaj ilə süni tənəffüs nisbətinni pozulması. Süni tənəffüs zamanı buraxılan səhvlər Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin adekvat təmin olunmaması; Süni tənəffüs zamanı ...
Ətrfaflı →
Ürək ağciyər reanimasiyası zamanı baş verən ağırlaşmalar

Ürək ağciyər reanimasiyası zamanı baş verən ağırlaşmalar...

Reanimasiyanın agırlaşmaları dedikda reanimatoloji yardımın marhalalarinda aparılan amaliyyatlar ila bağlı amala galan ağırlaşmalar başa düşülür, harçand postreanimasion dövrda müşahida edilan patoloji sindromlar da bazan reanimasiyanın agırlaşmaları kimi göstarilir,eslinda postreanimasion dövrda aşkara çıxan ağırlaşmalar asas xəstəlik, onun ağırlaşmaları ya keçirilmiş kliniki ölüm ila bağlı baş vermiş hipoksiya (anoksiya), sirkulyator pozğunluglar, asidoz, intoksikasiya sindromu hesabina baş verir.  Mahz bu mövgeden , son illar, postreanimasyon marhalada üzə çıxan patoloji simptom va sindromlar sarbast bir nozoloji vahidin-postreanimasyon xastaliyin nişanalari kimi qiymatlandirilir. Permyakov reanimasiya va intensiv müalicanin ...
Ətrfaflı →