Qırtlağın innervasiyası

Qırtlağın innervasiyası və onun qırtlaq əzələlərinin parezlə müalicəsində əhəmiyyəti.

Qırtlağın innervasiyası və onun qırtlaq əzələlərinin parezlə müalicəsində əhəmiyyəti....

Qırtlağın innervasiyası .Azan sinir (n.vagus) gedişində iki şaxə  verir :yuxarı qırtlaq siniri (n.laryngeus superior) ,aşağı qırtlaq siniri (n.laryngeus inferior) və ya qayıdan qırtlaq siniri (n.recurrens) .Yuxarı qırtlaq siniri əsasən hissi sinirdir, yalnız üzük –qalxanabənzər əzələ ondan hərəki şaxə alır.Aşağı qırtlaq siniri və ya qayıdan sinir hərəki sinir olub, qırtlaqdan daxili əzələlərin innervasiya edir.Qayıdan sinir azan sinirlərdən ayrılıb sağdan körpücükaltı arteriyanı ,soldan isə aortanı dolanır ,traxeya və qida borusu arası ilə qırtlağa qalxıb yol boyu nəfəs borusuna çoxlu şaxələr verir . Qırtlaq sinir aparatının xəstəlikləri iki qrupa bölünür : üzvi və funksional xəstəliklər Üzvi ...
Ətrfaflı →