paternalistik

Ailə həkiminin təcrübəsində tibbi deontologiya və həkim etikası.

Ailə həkiminin təcrübəsində tibbi deontologiya və həkim etikası....

İlk  dəfə  etika  termini  Ərəstun  tərəfindən  insanın  əxlaqını  xarakterizə  etmək  üçün  istifadə  edilmişdir. Sonralar  eksikologiya (yaxşılıq və  yamanlıq) haqqında  təlim  və  deontologiya (borc  haqqında  təlim) bura daxil  edilərək  genişləndirilmişdir. Etika  yunan  sözü  olub – adət, mənəviyyat  deməkdir.Eyi məna  əxlaq  sözünə  də  aiddir. Çox  halda etika  dedikdə,əxlaq, mənəviyyat haqda nəzəri  və  elmi  biliklər  nəzərdə  tutulur. Son  onilliklərdə  tibbi  etika  termini  ilə  yanaşı  deontologiya  termini  də  işlədilir.Deontologiya  yunan  sözü  olub, deon-borc,vaciblik  və  logos-təlim  sözündən  ibarət  olub  borc  haqda  təlim  ...
Ətrfaflı →