mualice

Hamiləliyin 2-ci  yarısının qanaxmaları

Hamiləliyin 2-ci yarısının qanaxmaları...

Qanaxma hamiləliyin  ilk həftəsindən son həftəsinə qədər hər dövründə görüləbilən və ən sıx rastlanan şikayətlərdən biridir. Hamiləlikdə vaginal qanaxma bir neçə damcıdan  1 litrə qədər və daha çox olabilər.Çəhrayı, qırmızı və daha tünd rənglərdə  duru,qatı və ya selik kimi müxtəlif formalarda rastlana bilər. Hamiləlik dövründə qanamaya səbəb olan vəziyyətlər: İmplantasiya qanaxması Tam olmayan düşük Tam düşük Anemrbrional hamiləlik və ya boş döl yumurtası sindromu Beçəxor Uşaqlıqdankənar hamiləlik Ana qarnında dölün hər hansı səbəbdən ölməsi (intrautarin ex fetus) Erkən Doğuş Mukus tıxacın gəlməyi ilə başlayan qanaxma Dekolman plasenta (ciftin erkən ...
Ətrfaflı →
Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki pankreatitlər.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki pankreatitlər....

Xroniki pankreatitin klinikası vә diaqnostikası. Klinik әlamәtlәrә aşağıdakılar daxildir: Epiqastral nahiyәdә vә sol qabırğaaltı sahәdә ağrı Müxtәlif dispeptik әlamәtlәr Pankreatogen ishal Arıqlama Iştahsızlıq Ağızsuyu Gәyirmә Öyümә Qusma Ishal Qәbizlik Qarının yuxarı mәrtәbәsindә ağrılar öncә zәif olur vә getdikcә artır. Qarında olan ağrılar belә vurur (irradiasiya edir). Yemәkdәn sonra ağrılar daha da kәskinlәşir. Ürәkbulanma, Qusma Qusmadan sonra sakitlәşmә qeyd olunmur. Bәzәn qarında gәrginlik qeyd olunur vә ya qarının şışmәsi qeyd olunur. Hәrarәtin yüksәlmәsi vә qaşınma Bәzәn yuxuculluq, zәiflik vә baş ağrıları da qeyd edilir. Xroniki pankreatitin ...
Ətrfaflı →
Kəskin limfoblast leykoz

Kəskin limfoblast leykoz...

Kəskin leykozlar hemopoezin II və III siniflərinə məxsus diferensiasiya etməmiş polipotent və unipotent hüceyrələrinin və IV  sinfinə məxsus az diferensiasiya etmiş blast hüceyrələrinin bəd xassəli transformasiyasına deyilir.Ona görə də kəskin leykozlar özləri də diferensiasiya dərəcəsinə görə 2 qrupa bölünürlər. Kəskin diferensiasiya etməmiş leykoz .Hemopoezin II və III sinif diferensiasiya etməmiş hüceyrələrindən başlanğıc götürmüş bütün leykozlara deyilir. Kəskin blast leykozlar.Hemopoezin IV sinif – az diferensiasiya etmiş blast hüceyrələrindən başlanğıc götürən leykozlara deyilir.Blast hüceyrələrin histogenezindən asılı olaraq bu leykozların da müxtəlif növləri ayırd edilir. FAB-təsnifata ...
Ətrfaflı →
Otoskleroz

Otoskleroz...

Otoskleroz qəribə xəstəlik olub bu zaman labirint kapsulundan distrofik proses əmələ gəlir ,kompakt hissə gövşək süngəri sümük ilə əvəz olunur. Bu səbəbdən həmin xəstəliyi otosponkioz adlandırmağa daha düzgün hesab ediblər. Adətən, proses oval pəncərənin ön qütbündən başlayıb ,halqayabənzər bağı və üzənginin ayaqaltı  səhifəsini tutur ,getdikcə yayılaraq girdə  pəncərəyə ,koxlear kapsula və daxili qulaq keçəcəyinin dibinə keçir. Belə spongiolaşma nəticəsində üzəngi oval pəncərəyə fiksə olunur ki, bu da onu mütəhərriklikdən məhrum edir (ankiloz) Otsklerozun etiologiyası hələdə məlum deyil. Bir çox etioloji amillər (iltihabi ,irsi, mexaniki və s.) yanaşı otosklerozun əmələ gəlməsində ...
Ətrfaflı →
Ultrayüksək tezlikli terapiya: fizioloji və müalicəvi təsiri, göstəriş və əks göstərişlər

Ultrayüksək tezlikli terapiya: fizioloji və müalicəvi təsiri, göstəriş və əks göstərişlər...

UYT (ultra yüksək tezlikli) terapiya. UYT terapiyada 30 Mhs-dən 300 Mhs-dək tezlikli elektrik sahəsindən istifadə olunur. MDB məkanında 40,68 Mhs tezlikli UYT qurğuları istehsal olunur. Bu da 7,37 m dalğa uzunluğuna uyğun gəlir, bu dalğa uzunluğunda isə heç bir radio verilişi aparılmır. UYT terapiyasında sümük, əzələ və piy toxumalarının qızması, qan damarlarının, limfatik düyünlərin və sairənin qızmasından intensiv olaraq baş verir. Dəri, UYT sahə üçün nisbətən “şəffafdır” və onun dərində yerləşən toxumalara təsiri daha güclü olur. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, terapevtik UYT zamanı istilik effekti çox da böyük deyil və bu onun əsas terapevtik təsiridir. UYT-nin elektrik sahəsi bir sıra fiziki-kimyəvi ...
Ətrfaflı →
Kəskin tənəffüs çatışmazlığının müalicəsində etiopatogenetik terapiya

Kəskin tənəffüs çatışmazlığının müalicəsində etiopatogenetik terapiya...

Kəskin respirator çatışmazlıq dedikdə ağciyərlərin adekvat ventilyasiyasının təmin edilməməsi və ya qan və sistem orqanlara kifayət qədər oksigenin çatdırılması qabiliyyətinin itirilməsi başa düşülür. Respirator çatışmazlıq inkişaf etdikdə, ağciyərlər bədənin oksigenə olan tələbatını ödəyə və/və ya əmələ gələn karbon dioksidi (CO2) xaric edə bilmir. Beləliklə də, tənəffüs sistemi xəstənin metabolik ehtiyaclarını qarşılaya bilmir. Kəskin respirator çatışmazlığın müalicəsi iki fazaya - ilkin təxirəsalınmaz reanimasiya tədbirləri və sonradan davamlı qayğı - bölünür. İlkin reanimasiya tədbirlərinin əsas məqsədi xəstənin maksimal dərəcədə stabilləşdirilməsi və həyata təhlükə ...
Ətrfaflı →
Qırtlağın innervasiyası və onun qırtlaq əzələlərinin parezlə müalicəsində əhəmiyyəti.

Qırtlağın innervasiyası və onun qırtlaq əzələlərinin parezlə müalicəsində əhəmiyyəti....

Qırtlağın innervasiyası .Azan sinir (n.vagus) gedişində iki şaxə  verir :yuxarı qırtlaq siniri (n.laryngeus superior) ,aşağı qırtlaq siniri (n.laryngeus inferior) və ya qayıdan qırtlaq siniri (n.recurrens) .Yuxarı qırtlaq siniri əsasən hissi sinirdir, yalnız üzük –qalxanabənzər əzələ ondan hərəki şaxə alır.Aşağı qırtlaq siniri və ya qayıdan sinir hərəki sinir olub, qırtlaqdan daxili əzələlərin innervasiya edir.Qayıdan sinir azan sinirlərdən ayrılıb sağdan körpücükaltı arteriyanı ,soldan isə aortanı dolanır ,traxeya və qida borusu arası ilə qırtlağa qalxıb yol boyu nəfəs borusuna çoxlu şaxələr verir . Qırtlaq sinir aparatının xəstəlikləri iki qrupa bölünür : üzvi və funksional xəstəliklər Üzvi ...
Ətrfaflı →
Revmatoid artrit – ailə həkiminin iş təcrübəsində

Revmatoid artrit – ailə həkiminin iş təcrübəsində...

Revmatoid artriti (RA) - birləşdirici toxumanın autoimmun iltihabi sistem xəstəliyidir. Revmatoid artriti xronik gedişli olub, oynaqların tez-tez proqressivləşən zədələnməsi ilə yanaşı, daxili orqanların da patoloji prosesə qoşulması ilə xarakterizə olunur. Revmatoid artritli xəstə olan ailələrdə revmatizm və müxtəlif allergik xəstəliklərin faizi yüksək olur. Hazırda RA zamanı birləşdirici toxumanın (əsasərn oynaqların) zədələnməsi immunopatoloji pozğunluqların nəticəsi kimi qəbul edilir. Revmatoid artritin (autoimmun) bir sıra əlamətləri vardır: revmatoid faktorunun tapılması (RF), müxtəlif antitellərin, immunokomplekslərin, birləşdirici toxumaya sensibilizə edilmiş limfositlərin və s. aşkar edilməsi, ...
Ətrfaflı →
Ailə həkiminin iş təcrübəsində pielonefritlər və müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər

Ailə həkiminin iş təcrübəsində pielonefritlər və müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər...

Pielonefrit böyrək ləyəni və kasacıqlarının, böyrək parenximasının, xüsusən ara toxumanın qeyri-spesifik iltihabi prosesidir. Xəstəliyə ən  çox uşaq yaşlarında təsadüf olunur. Yaşlılarda isə uşaq vaxtı sağalmamış piolelonefritin davamı müşahidə olunur. 40 yaşa qədər qadınlar daha tez xəstəliyə tutulur, bu da hamiləlik və aşağı sidik yollarının anatomik xüsusiyyətilə əlaqədardır, ahıl yaşlarda isə kişilər arasında xəstəliyin çox yayılmasını prostat vəzisinin adenoması nəticəsində baş verən sidik stazı ilə izah etmək olar. Pielonefrit ən çox təsadüf olunan böyrək xəstəliyi olub, eyni zamanda yuxarı tənəffüs orqanları katarından sonra bütün xəstəliklər arasında tezliyinə görə ikinci yeri ...
Ətrfaflı →