məhlul

Dezintoksikasiya təsirli məhlullar

Dezintoksikasiya təsirli məhlullar...

Orqanizmi toksinlardan tamizlamak maqsadila endo ya ekzo toksinlarla komplekslar yarada bilan müxtalif infuzion mahlullardan (polivinilpirrolidon mahlullan, kiçik molekullu dekstranlar, jelatin preparatlan) istifada edilir. Onlar toksinlari özlarina birlaşdirarak son naticada metabolizma uğramasını va ya sidikla xaric olmasını tamin edirlar. Dezintoksikasiya tasirli mahlullar içarisinda polivinilpirrolidon preparatları xüsusi yer tutur. Hemodez kiçik molekullu polivinilpirrolidonun 6%-li mahlulu olub tarkibina hamçinin bazi ionlar daxildir. Molekulyar kütlasi 12600 ± 2700 D, osmolyarlıg,1 228 mosm/1 taşkil edir. Hemodez carrahi (peritonit, sepsis) endotoksikoz zamanı, mada- bagırsaq xastaliklarinin toksiki formalarında (dizenteriya, sal-manellyoz va s), yanıq ...
Ətrfaflı →
Kolloid Məhlullar: Tətbiqinə Göstəriş

Kolloid Məhlullar: Tətbiqinə Göstəriş...

Maksimal qan təzyiqinin 100 mm və ondan aşağı, minimal qan təzyiqinin isə 60 mm və daha az olması adətən hipotoniya adlanır. Xroniki infeksiyalar (vərəm, isitmə və s.) və daxili orqanların bəzi xəstəlikləri (xora xəstəliyi, miksedema və s.) simptomatik hipotoniya törədir. Hipotoniya kəskin (miokard infarktı, kəskin ürək-damar çatışmazlığı) və uzun sürən xəstəliklər zəminində xroniki xarakterli olur. Arfonadın 0.1% məhlulu  (1 flakon -250 mq arfonad 250 ml 5%-li qlükoza və ya natrium xloridin izotonik (0,9% ) məhlulunda həll edilir  vena daxilinə dəqiqədə 40-70 damcı sürətlə yeridilir. AT 2-3 dəq ərzində sürətlə enir, infuziya 30-40 damcı/ dəq hesabı ilə davam etdirilir. Preparatın yeridilməsi ...
Ətrfaflı →