infarkt

Miokard infarktı: klinikası, mərhələləri

Miokard infarktı: klinikası, mərhələləri...

Miokardın qan təchizatının mütləq və ya nisbi şəkildə tamamilə kəsilməsi nəticəsində baş verir. Ürəyin kəskin işemik xəstəlikləri qrupuna hal-hazırda 2 xəstəlik aid edilir: 1. Miokardın kəskin işemik distrofiyası; 2. Miokardın infarktı Miokardın infarktı Miokardın hansısa bir nahiyəsinin qan təchizatının mütləq və ya nisbi olaraq tamamilə kəsilməsi nəticəsində həmin nahiyənin nekrozlaşmasına deyilir. Miokard infarktı, yəni miokardın işemik nekrozlaşması mikroskopik və makroskopik olaraq miokardın kəskin işemiyasından 6-18 saat sonra görünməyə başlanır. Miokard infarktının bilavasitə baş vermə səbəblərinə aşağıdakılar aiddirlər: Ürəyin tac arteriyalarının trombozu; Ürəyin tac ...
Ətrfaflı →