İlkin meyit əlamətləri

İlkin meyit əlamətləri

İlkin meyit əlamətləri...

İlkin meyit əlamətləri aşağıdakılardır:meyit ləkələri, meyit qacıması, meyitin soyuması və autoliz. Meyit ləkələri (livores mortis) Meyit ləkələri-ölüm baş verəndən sonra qan ağırlıq qanununu əsasən bədənin aşağı nahiyələrində yerləşən kapilyarlara,venalara və venulalara doğru hərəkət edərək onlara dolur. 1.5-2 sual sunra həmin nahiyədəki dəri əvvəlcə açıq-bənövşəyi, sonra isə göyümtül–qırmızı və ya bənövşəyi rəng alır. Bu ləkələrə meyit ləkələri deyilir. Meyit ləkələri bir–birini əvəz edən uç dövr keçirir. Bu dövrlər hipostaz, staz (diffuziya) və immbibisiya dövrləridir. Hipostaz - (yunanca: hipo–«az,aşağı»-stazis» dayanma, durğunluq») və yu süzülmə dövrü ölüm ...
Ətrfaflı →