göstərişlər

Lümbal punksiyanın metodikası

Lümbal punksiyanın metodikası...

Lümbal punksiya az invaziv diaqnostika növüdür. Müalicəvi və ya diaqnostik məqsədlə  punksiya aparılan zaman az miqdarda onurğa beyin maddəsi xaric olunur və yaxud da praparatlar lümbal sahəyə yeridilir. Lümbal punksiya anesteziya məqsədilə də istifafə olunur. Onurğa beyni mayesi-likvor rəngsiz və şəffaf maye olub, onurğa beyni və baş beyin üçün lazımlı maddələrin transportunu həyata keçirir. Punksiyanın aparılmasına göstərişlər: diaqnostika məqsədilə: neyroinfeksiyaya şübhə olduqda( meningit, ensefalit,neyrosifilis və başqa etiologiyada olan mərkəzi sinir sisteminin xəstəlikləri) müalicə məqsədilə: antibiotiklərin və kimyaterapiya maddələrinin qabıqaltı yeridilməsi üçün; xoş xassəli kəllə-beyin ...
Ətrfaflı →
Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası...

Elektrokardiostimulyasiya (EKS) xüsusi aparatların kömayi ila göndarilan impulslann hesabına ürak ritminin sayının artırılması yaxud azaldılması, bazan hatta ürak fealiyyatinin barpası maqsadila aparılan tadbirdir. EKS müvaqqati va daimi ola bilar. Reanimatoloji tacrübada asasan müvaqqati EKS tatbiq edilir ki, ona göstarişlar asağıdakılardır: Sinus düyününün zaifliyi sindromu Qulaqcıgların sayrimasi yaxud titramasi Atrioventrikulyar keçiriciliyin II va III daracali pozulması, o cümladan Morqan-Adams-Stoks sindromu Qan dövranının asistoliya menşeli dayanması. Müvaqqati EKS aparmaq üçün tatbiq edilan elektrokardiostimulyatorlar (peysmeykerlar) "en demand" rejiminda islayirlar, yani normal ürak vurğuları barpa olan an miokarda ...
Ətrfaflı →