funksiyasl

Hipofizin hormonal funksiyası

Hipofizin hormonal funksiyası...

İnkişafı. Embriogenezin 4-5-ci həftələrində iki sərbəst mayadan-epitelial və neyral mayalardan formalaşmağa başlayır. Ağız çuxurunun ektodermal epitelindən hipofız cibi formalaşır (Ratke cibi). Hipofızar cibin ön divanndan hipofızin ön payı, arxa divarından hipofızin ara payı formalaşır. Hipofızar cibin boşluğu isə bu iki pay arasında hipofızar yarıq kimi qalır. Hər iki payın epitelial parenximasına doğru birləşdirici toxuma inkişaf edir. Beyin qovuğunun ara beyin mayasından aşağıya doğru qıf şəkilli törəmə inkişaf edir. Bu törəmə ön səthi ilə hipofızar cibə birləşdikdən sonra hipofızin arxa payını-neyrohipofızi formalaşdırır. Quruluşu. Hipofız ön, orta və arxa paylardan ibarətdir. Ön və orta paylar ...
Ətrfaflı →