funksiya

Hipofizin hormonal funksiyası

Hipofizin hormonal funksiyası...

İnkişafı. Embriogenezin 4-5-ci həftələrində iki sərbəst mayadan-epitelial və neyral mayalardan formalaşmağa başlayır. Ağız çuxurunun ektodermal epitelindən hipofız cibi formalaşır (Ratke cibi). Hipofızar cibin ön divanndan hipofızin ön payı, arxa divarından hipofızin ara payı formalaşır. Hipofızar cibin boşluğu isə bu iki pay arasında hipofızar yarıq kimi qalır. Hər iki payın epitelial parenximasına doğru birləşdirici toxuma inkişaf edir. Beyin qovuğunun ara beyin mayasından aşağıya doğru qıf şəkilli törəmə inkişaf edir. Bu törəmə ön səthi ilə hipofızar cibə birləşdikdən sonra hipofızin arxa payını-neyrohipofızi formalaşdırır. Quruluşu. Hipofız ön, orta və arxa paylardan ibarətdir. Ön və orta paylar ...
Ətrfaflı →
Hipotalamus onun quruluş və funksiyaları

Hipotalamus onun quruluş və funksiyaları...

Ara beyin (diencephalon) orta beyinin oral hüdudları daxilində yerləşir: Hüdudi səhfədən (lamina terminalis) başlayaraq III mədəcikdən hər iki tərəfə doğru yayılır və əzgiləbənzər vəziyə qədər davam edir . Ventral hissədə bazal sisterna və orta beyinlə , dorsal-arxa tərəfdə III və yan mədəciklərin damar kələfinin əsası ilə , lateral olaraq daxili kapsulla hüdudlanır . III mədəcik divarının arxa hissəsi görmə qabarından (talamus) və onun hipotalamik təpəciklərdən aşağıda yerləşən hissəsindən  ,  hipotalamusdan (hypotalamus) təşkil olunmuşdur . Hipotalamus avtonom funksiyalarin serebral mərkəzidir: hipotalamik hündürlüklərin altında yerləşən və horizontal olaraq qabararası birləşmənin alt ...
Ətrfaflı →