Etiologiya

Hipertoniya xəstəliyinin risk faktorları və patogenezi

Hipertoniya xəstəliyinin risk faktorları və patogenezi...

Arterial hipertenziya və ya arterial hipertoniya  - sistolik arterial təzyiqin  səviyyəsinin 140 mm c. süt. və yuxari və (və ya) diastolik AT-nin 90 mm c. süt. və yuxarı qalxdığı bir vəziyyətdir. Lakin bir şərtlə ki, bu göstəricilər müxtəlif vaxtlarda sakit şəraitdə həyata kecirilmiş ən azı üc ölçmə nəticəsində əldə olunsun və xəstə həmin gün AT-yə təsir edən dərman preparatlan qəbul etməmiş olsun. Etiologiya HX-nin inkişaf səbəbləri hələ tam aydın deyil. Xəstəliyin inkişafına şərait yaradan amillərdən aşağıdakılan qeyd etmək olar: psixi-əsəb sarsıntısı (kəskin və ya xroniki), emosional stress; irsi-qunıluş xüsusiyyətləri (hüceyrə membranlannın patologiyası ilə bağlı); peşə ...
Ətrfaflı →
Ateroskleroz

Ateroskleroz...

Ateroskleroz (yunanca: athere – “sıyıq”, “sıyığabənzər kütlə”, sklerosis – “birləşdirici toxumanın inkişafı”, “bərkimə”) – orqanizmdə piy və zülal mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədar elastik və əzələ-elastik tipli arteriyaların daxili qatında lipid və zülalların ocaqlar şəklində toplanması və birləşdirici toxumanın inkişafı ilə xarakterizə olunan xroniki xəstəliyə deyilir. Ateroskleroz xəstəliyinin adı təbabətə ilk dəfə 1904-cü ildə F. Marşan tərəfindən tətbiq edilmişdir. 1911-ci ildə isə rus-patoloq anatomu N.N.Aniçkov eksperimental yolla ateroskleroz xəstəliyinin əsas məzmununu öyrənmiş və göstərmişdir ki, ateroskleroz hiperlipidemiya zamanı qanda olan xolesterinlərin damar ...
Ətrfaflı →
Bronxial astmanın etiologiya və patogenezi

Bronxial astmanın etiologiya və patogenezi...

Bronxial astma polietioloji xəstəlikdir. Xroniki, allerqik, residivləşən gedişə malikdir. Xəstəliyin əsas klinik simptomları: Bronxospazm Bronxların selikli qişasının ödemləşməsi və hipersekresiyası nəticəsində boğulma tutmaları Xəstəliyin inkişafında iştirak edən amillər Daxili amillər: Immun,endokrin,vegetativ sinir sisteminin, bronxların reaktivliyinin, mikosiliar klirensin,araxidon turşusunun metabolizminin bioloji qüsurlarından ibarətdir. Xarici amillər: Allergenlər İnfeksiyalar Mexaniki və kimyəvi qıcıqlandırıcılar Meteoroloji və fiziki-kimyəvi amillər Stres mənşəli sinir-psixi təsirlər Farmakoloji təsirlər Bir qayda olaraq BA zamanı xəstədə bir neçə ...
Ətrfaflı →
Ailə həkiminin iş təcrübəsində deformasiyaedici artroz xəstəliyi.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində deformasiyaedici artroz xəstəliyi....

Osteoartroz - müxtəlif  eiologiyalı  xəstəliklərin  heterogen  qrupu  olub, oxşar bioloj,mofoloji,kliniki  təzahürlərə  və  nəticələrə  malikdir  və  bunun  əsasında  oynağın  bütün  komponentlərinin, ilk  növbədə, qığırdaq, sümüyün  subxondral  hissəsi, sinovial  qişanın, bağların,kapsulun və  periartikulyar  əzələlərin  zədələnməsi  durur. Etiologiya. Birincili  və  ikincili  OA ayırd  edilir.Birincili  OA- əvvəllər  patoloji proseslə  zədələnməmiş  oynaq  qığırdağında  vaxtından  əvvəl  qocalmanın  inkişaf  etməsidir. İkincili  OA - əvvəllər  patoloji  təsirə  məruz  qalmış  oynaq  qığırdağının  zədələnməsidir. Birincili  OA-da  aşağıdakı  ...
Ətrfaflı →