cərrahi korreksiya

Döş qəfəsinin topoqrafo-anatomik xüsusiyyətləri, inkişaf qüsurları və onların cərrahi korreksiya üsulları

Döş qəfəsinin topoqrafo-anatomik xüsusiyyətləri, inkişaf qüsurları və onların cərrahi korreksiya üsulları...

Döş qəfəsi divarları mürəkkəb quruluşa malikdirlər. Onların əmələ gəlməsində gövdənin ümumi örtükləri (dəri, dərialtı piy toxuması,  səthi fassiya), çiyin qurşağı, gövdəni açan əzələlərlə birlikdə fəqərə sütunu, qarın basqısının bir hissəsi, döş skeleti, tənəffüs əzələləri və diafraqma iştirak edirlər. Döşün ön, yan və arxa divarlarını təşkil edən toxumalar üç (səthi, orta və dərin) təbəqədə yerləşirlər. Səthi təbəqənin tərkibinə dəri, dərialtı toxuma, səthi damar və sinirlər, səthi fassiya və süd vəziləri daxildirlər. Dəri. Döşün ön və yan səthlərinin dərisi, kürək nahiyəsindəkinə nisbətən, nazik və hərəkət-dərialtı piy toxumasmın inkişaf dərəcəsi və ...
Ətrfaflı →
Üz sinirinin iltihabı və zədələnmələri zamanı baş verən ağırlaşmalar, onların cərrahi korreksiyası

Üz sinirinin iltihabı və zədələnmələri zamanı baş verən ağırlaşmalar, onların cərrahi korreksiyası...

Üz sinirinin magistral şaxələrinin zədələnmələri çox vaxt üzdə icra olunan əməliyyatlar zamanı baş verir. Cərrah səhvinin nəticəsi olan bu zədələnmələr zamanı, üz sinirinin hansı şaxəsinin kəsilmə­sindən asılı olaraq, müxtəlif funksional və kosmetik deformasiyalar ortaya çıxır. Belə ki, üz sinirinin almacıq şaxəsi zədələndikdə gözün həlqəvi əzələsinin innervasiyası pozulur və bunun nəticəsi olaraq göz qapağı sallanır, yuxarı göz qapağını qaldıran əzələnin tonusu gözün həlqəvi əzələsi üzərində üstünlük qazandığından göz yarığı açıq qalır. Yanaq şaxəsinin zədələnməsi ağızın həlqəvi və yanaq nahiyyəsindəki mimiki əzələlərin iflicinə səbəb olur. Nəticədə hə­min ...
Ətrfaflı →