Astenik tip

Şəxsiyyət pozuntularının klinikası və differensial diaqnostikası

Şəxsiyyət pozuntularının klinikası və differensial diaqnostikası...

Psixopatiya yunan sözü olub “psyche” – beynin xüsusi funksiyası: əqli, hissi, mənəvi, idrak və s. qabiliyyətinin bütün formalarını əhatə edən anlayış, “patos” isə pozuntu (xəstəlik), istirab deməkdir. Psixopatiya dedikdə xasiyyətin anomliyası və ya şəxsiyyətin patologiyası nəzərdə tutulur. 1808-cu ildə F.Pinel xasiyyət anomaliyalarını təsvir etmiş və onların psixi xəstəlik olmamasını qeyd etmişdir. S.Priçard psixopatiyaların kliniki tədqiqinin elmi əsasını qoymuşdur. O, 1835-ci ildəpsixopatiyaların bir neçə formasını təsvir etmiş və onları “mənəvi havalanma” adlandırmışdır. 1891-ci ildə V.Kox xasiyyət anomaliyasının məlum olan bütün formalarını bir yerə cəmləyərək psixopatiyalaradı ...
Ətrfaflı →