aparılma metodikası

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası...

Elektrokardiostimulyasiya (EKS) xüsusi aparatların kömayi ila göndarilan impulslann hesabına ürak ritminin sayının artırılması yaxud azaldılması, bazan hatta ürak fealiyyatinin barpası maqsadila aparılan tadbirdir. EKS müvaqqati va daimi ola bilar. Reanimatoloji tacrübada asasan müvaqqati EKS tatbiq edilir ki, ona göstarişlar asağıdakılardır: Sinus düyününün zaifliyi sindromu Qulaqcıgların sayrimasi yaxud titramasi Atrioventrikulyar keçiriciliyin II va III daracali pozulması, o cümladan Morqan-Adams-Stoks sindromu Qan dövranının asistoliya menşeli dayanması. Müvaqqati EKS aparmaq üçün tatbiq edilan elektrokardiostimulyatorlar (peysmeykerlar) "en demand" rejiminda islayirlar, yani normal ürak vurğuları barpa olan an miokarda ...
Ətrfaflı →