ağırlaşma

Lümbal punksiyanın metodikası

Lümbal punksiyanın metodikası...

Lümbal punksiya az invaziv diaqnostika növüdür. Müalicəvi və ya diaqnostik məqsədlə  punksiya aparılan zaman az miqdarda onurğa beyin maddəsi xaric olunur və yaxud da praparatlar lümbal sahəyə yeridilir. Lümbal punksiya anesteziya məqsədilə də istifafə olunur. Onurğa beyni mayesi-likvor rəngsiz və şəffaf maye olub, onurğa beyni və baş beyin üçün lazımlı maddələrin transportunu həyata keçirir. Punksiyanın aparılmasına göstərişlər: diaqnostika məqsədilə: neyroinfeksiyaya şübhə olduqda( meningit, ensefalit,neyrosifilis və başqa etiologiyada olan mərkəzi sinir sisteminin xəstəlikləri) müalicə məqsədilə: antibiotiklərin və kimyaterapiya maddələrinin qabıqaltı yeridilməsi üçün; xoş xassəli kəllə-beyin ...
Ətrfaflı →
Ürək ağciyər reanimasiyası zamanı baş verən ağırlaşmalar

Ürək ağciyər reanimasiyası zamanı baş verən ağırlaşmalar...

Reanimasiyanın agırlaşmaları dedikda reanimatoloji yardımın marhalalarinda aparılan amaliyyatlar ila bağlı amala galan ağırlaşmalar başa düşülür, harçand postreanimasion dövrda müşahida edilan patoloji sindromlar da bazan reanimasiyanın agırlaşmaları kimi göstarilir,eslinda postreanimasion dövrda aşkara çıxan ağırlaşmalar asas xəstəlik, onun ağırlaşmaları ya keçirilmiş kliniki ölüm ila bağlı baş vermiş hipoksiya (anoksiya), sirkulyator pozğunluglar, asidoz, intoksikasiya sindromu hesabina baş verir.  Mahz bu mövgeden , son illar, postreanimasyon marhalada üzə çıxan patoloji simptom va sindromlar sarbast bir nozoloji vahidin-postreanimasyon xastaliyin nişanalari kimi qiymatlandirilir. Permyakov reanimasiya va intensiv müalicanin ...
Ətrfaflı →