Revmatologiya

Ailə həkiminin iş təcrübəsində Behçet xəstəliyi

Ailə həkiminin iş təcrübəsində Behçet xəstəliyi...

Ağız bоşluğu və cinsiyyət оrqаnlаrının sеlikli, gözün аğlı qişаsının rеsidiv vеrən xrоniki xәstәliyidi, etiоlоgiyаsı məlum dеyildir. Türk dеrmаtоlоqu H.Bеһçеt müәyyәn еtdiyinә görə, оnun аdı ilə аdlаnır. Əlа­mətləri: ümumi nаrаhаtlıq, tеmpеrаtu­run yüksәlmәsi, rеvmаtоid xаrаktеrli аğrılаr, muxtəlif böyüklükdә еrоziyа və xоrаlаr və s. ağız bоşluğundа xəstəliyin klinik gedişi аftоz stоmаtit tipli оlur, bəzən tеz pаrtlаyаn suluqlаr əmələ gəlir. Аğrının təsirindən xəstənin qidа qəbulu və dаnışığı çə­tinləşir. Suluqlаr pаrtlаdıqdаn sоn­rа yеrindә sәtһi еrоziyа izlәri qаlır. Behçet xesteliyi cinsiyyәt оrqаnlаrındа еrоziyаlı ...
Ətrfaflı →
Kəskin revmatik qızdırmanın klinikası və diaqnostik kriteriyaları

Kəskin revmatik qızdırmanın klinikası və diaqnostik kriteriyaları...

Revmatik qızdırma - A qrup β-hemolitik streptokokk tərəfındən törədilən, birləşdirici toxumanın sistem iltihabi xəstəliyi olub, prosesə ürək və oynaqlar cəlb olunur və genetik meyiili şəxslərdə təzahür edir. Klinik mənzərə. Məlum olduğu kimi, Revmatik qızdırma  zamanı, əsasən ürək-damar sistemi zədələnir. Buna görə də xəstəliyin bütün təzahürlərini ürək və ürəkdənkənar olmaqla iki hissəyə ayırmaq və xəstəliyin klinik mənzərəsini bu mövqedən təsvir etmək məqsədə uyğundur. Qeyd etmək lazımdır ki, RQ-nin klinik mənzərəsi onun ilk hücumu vaxtı, hələ revmatik qüsur formalaşmasından əwəlki periodda daha aydın izlənilir. Revmatizm residiv verdikdə ürək qüsuru formalaşdığı halda və ürək ...
Ətrfaflı →
Revmatoid artrit – ailə həkiminin iş təcrübəsində

Revmatoid artrit – ailə həkiminin iş təcrübəsində...

Revmatoid artriti (RA) - birləşdirici toxumanın autoimmun iltihabi sistem xəstəliyidir. Revmatoid artriti xronik gedişli olub, oynaqların tez-tez proqressivləşən zədələnməsi ilə yanaşı, daxili orqanların da patoloji prosesə qoşulması ilə xarakterizə olunur. Revmatoid artritli xəstə olan ailələrdə revmatizm və müxtəlif allergik xəstəliklərin faizi yüksək olur. Hazırda RA zamanı birləşdirici toxumanın (əsasərn oynaqların) zədələnməsi immunopatoloji pozğunluqların nəticəsi kimi qəbul edilir. Revmatoid artritin (autoimmun) bir sıra əlamətləri vardır: revmatoid faktorunun tapılması (RF), müxtəlif antitellərin, immunokomplekslərin, birləşdirici toxumaya sensibilizə edilmiş limfositlərin və s. aşkar edilməsi, ...
Ətrfaflı →
Ailə həkiminin iş təcrübəsində deformasiyaedici artroz xəstəliyi.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində deformasiyaedici artroz xəstəliyi....

Osteoartroz - müxtəlif  eiologiyalı  xəstəliklərin  heterogen  qrupu  olub, oxşar bioloj,mofoloji,kliniki  təzahürlərə  və  nəticələrə  malikdir  və  bunun  əsasında  oynağın  bütün  komponentlərinin, ilk  növbədə, qığırdaq, sümüyün  subxondral  hissəsi, sinovial  qişanın, bağların,kapsulun və  periartikulyar  əzələlərin  zədələnməsi  durur. Etiologiya. Birincili  və  ikincili  OA ayırd  edilir.Birincili  OA- əvvəllər  patoloji proseslə  zədələnməmiş  oynaq  qığırdağında  vaxtından  əvvəl  qocalmanın  inkişaf  etməsidir. İkincili  OA - əvvəllər  patoloji  təsirə  məruz  qalmış  oynaq  qığırdağının  zədələnməsidir. Birincili  OA-da  aşağıdakı  ...
Ətrfaflı →