Psixiatriya

Şəxsiyyət pozuntularının klinikası və differensial diaqnostikası

Şəxsiyyət pozuntularının klinikası və differensial diaqnostikası...

Psixopatiya yunan sözü olub “psyche” – beynin xüsusi funksiyası: əqli, hissi, mənəvi, idrak və s. qabiliyyətinin bütün formalarını əhatə edən anlayış, “patos” isə pozuntu (xəstəlik), istirab deməkdir. Psixopatiya dedikdə xasiyyətin anomliyası və ya şəxsiyyətin patologiyası nəzərdə tutulur. 1808-cu ildə F.Pinel xasiyyət anomaliyalarını təsvir etmiş və onların psixi xəstəlik olmamasını qeyd etmişdir. S.Priçard psixopatiyaların kliniki tədqiqinin elmi əsasını qoymuşdur. O, 1835-ci ildəpsixopatiyaların bir neçə formasını təsvir etmiş və onları “mənəvi havalanma” adlandırmışdır. 1891-ci ildə V.Kox xasiyyət anomaliyasının məlum olan bütün formalarını bir yerə cəmləyərək psixopatiyalaradı ...
Ətrfaflı →
Alkoqol şəxsiyyət dəyişilməsi

Alkoqol şəxsiyyət dəyişilməsi...

Xronik alkoqolizm, spirtli içkilərə güclü meyillik, ona qarşı orqanizmin  fiziki və psixi asıldığı  müşayiət edilən, tədricən şiddətlənən xəstəlikdir: Bu, alkoqolu uzun müddət müntəzəm olaraq qəbul edən adamlar arasında baş verir. Xəstəliyin özünəməxsus klinik mənzərəsi, qanunauy­ğun dinamikası, somatik və psixonevroloji ağırlaşmaları vardır. Xronik alkoqolizm əhali arasında geniş yayılmış xəstəliklərdəndir. El­mi mənbələrin məlumatına görə bu xəstəliyə düçar olma halları spirtli içkilər qəbul edənlər arasında 0,1-0,6% və daha çox təşkil edir. 2001-çi ilin məlumatına görə isə Azərbaycanda 0,5% olmuşdur. Qadınlar axasında al­koqolizmə 10 dəfə az təsadüf edilir. Xronik alkoqolizmin ...
Ətrfaflı →
Epileptik psixozlar

Epileptik psixozlar...

Epilepsiya xəstəliyinin gedişində rast gəlinən psixoz əlamətləri kəs­kin və xronik formalarda meydana çıxa bilər. Kəskin psixoz halları həm düşüncənin pozulması ilə, həm də düşüncə pozuntusu olmadan cərəyan edir. Düşüncə, adətən, alaqaranlıq və ya oneyroid şəkildə pozulur. Nisbə­tən az hallarda təsadüf edən oneyroid sindrom fantastik məzmunlu görmə və eşitmə hallüsnasiyalan ilə təzahür edir. Xəstə özünü ya təmtəraqlı, musiqi və gözəlliklə zəngin bir şəraitdə, ya da cəhənnəmi xatırladan yad və iyrənc bir mühitdə, düşmənlərinin əhatəsində hiss edir. Göstərilən bu illüzor şəraitin hansının cərəyan etməsindən asılı olaraq xəstənin əhvaliruhiyyəsi və davranışı bu, yaxud başqa ...
Ətrfaflı →
Suiqəstlər

Suiqəstlər...

İntihar və ya suisid hazırda psixiatriya və tibbi psixologiyaya aid edi­lən ən əhəmiyyətli problemlərdəndir. əhali arasında baş verən ölümün səbəbləri  içərisində intihar ilk onluğa daxildir. Ölüm özlüyündə həyatın təbii sonu olub, insan üçün nisbətən  gec və qeyri-müəyyən vaxtda  baş verən və onun nəzarət edə bilmədiyi prosesdir. İntihar bu prinsiplə, sanki, ziddiyyət təşkil edir. Müxtəlif xalqlar tarixi inkişafın müxtəlif dövrlərində intihara fərqli münasibət bəsləmişler. Müxtəlif məlumatlara görə, suisid icra edənlərin 98%-i psixi sağlam­lıq cəhətdən problemlərə malikdirlər. Eyni zamanda bir çox məsələlər tam həllini tapmamışdır. Məsələn, bəzi alimlər hesab edirlər ki, bir ...
Ətrfaflı →