Домой / Psixiatriya

Psixiatriya

Şəxsiyyət pozuntularının klinikası və differensial diaqnostikası

Şəxsiyyət pozuntularının klinikası və differensial diaqnostikası

Psixopatiya yunan sözü olub “psyche” – beynin xüsusi funksiyası: əqli, hissi, mənəvi, idrak və s. qabiliyyətinin bütün formalarını əhatə edən anlayış, “patos” isə pozuntu (xəstəlik), istirab deməkdir. Psixopatiya dedikdə xasiyyətin anomliyası və ya şəxsiyyətin patologiyası nəzərdə tutulur. 1808-cu ildə F.Pinel xasiyyət anomaliyalarını təsvir etmiş və onların psixi xəstəlik olmamasını qeyd etmişdir. S.Priçard psixopatiyaların kliniki tədqiqinin elmi əsasını qoymuşdur. O, 1835-ci ...

Ətraflı »

Alkoqol şəxsiyyət dəyişilməsi

Alkoqol şəxsiyyət dəyişilməsi

Xronik alkoqolizm, spirtli içkilərə güclü meyillik, ona qarşı orqanizmin  fiziki və psixi asıldığı  müşayiət edilən, tədricən şiddətlənən xəstəlikdir: Bu, alkoqolu uzun müddət müntəzəm olaraq qəbul edən adamlar arasında baş verir. Xəstəliyin özünəməxsus klinik mənzərəsi, qanunauy­ğun dinamikası, somatik və psixonevroloji ağırlaşmaları vardır. Xronik alkoqolizm əhali arasında geniş yayılmış xəstəliklərdəndir. El­mi mənbələrin məlumatına görə bu xəstəliyə düçar olma halları spirtli içkilər qəbul ...

Ətraflı »

Epileptik psixozlar

Тревожные расстройства. Симптомы тревожных расстройств.

Epilepsiya xəstəliyinin gedişində rast gəlinən psixoz əlamətləri kəs­kin və xronik formalarda meydana çıxa bilər. Kəskin psixoz halları həm düşüncənin pozulması ilə, həm də düşüncə pozuntusu olmadan cərəyan edir. Düşüncə, adətən, alaqaranlıq və ya oneyroid şəkildə pozulur. Nisbə­tən az hallarda təsadüf edən oneyroid sindrom fantastik məzmunlu görmə və eşitmə hallüsnasiyalan ilə təzahür edir. Xəstə özünü ya təmtəraqlı, musiqi və gözəlliklə zəngin ...

Ətraflı »

Suiqəstlər

Suiqəstlər

İntihar və ya suisid hazırda psixiatriya və tibbi psixologiyaya aid edi­lən ən əhəmiyyətli problemlərdəndir. əhali arasında baş verən ölümün səbəbləri  içərisində intihar ilk onluğa daxildir. Ölüm özlüyündə həyatın təbii sonu olub, insan üçün nisbətən  gec və qeyri-müəyyən vaxtda  baş verən və onun nəzarət edə bilmədiyi prosesdir. İntihar bu prinsiplə, sanki, ziddiyyət təşkil edir. Müxtəlif xalqlar tarixi inkişafın müxtəlif dövrlərində intihara ...

Ətraflı »
Authorization
*
*


Registration
*
*
*


Password generation