Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Elektrokardiostimulyasiya (EKS) xüsusi aparatların kömayi ila göndarilan impulslann hesabına ürak ritminin sayının artırılması yaxud azaldılması, bazan hatta ürak fealiyyatinin barpası maqsadila aparılan tadbirdir.

EKS müvaqqati va daimi ola bilar. Reanimatoloji tacrübada asasan müvaqqati EKS tatbiq edilir ki, ona göstarişlar asağıdakılardır:

  • Sinus düyününün zaifliyi sindromu
  • Qulaqcıgların sayrimasi yaxud titramasi
  • Atrioventrikulyar keçiriciliyin II va III daracali pozulması, o cümladan Morqan-Adams-Stoks sindromu
  • Qan dövranının asistoliya menşeli dayanması.

Müvaqqati EKS aparmaq üçün tatbiq edilan elektrokardiostimulyatorlar (peysmeykerlar) “en demand” rejiminda islayirlar, yani normal ürak vurğuları barpa olan an miokarda stimula edici tasiri dayandırırlar. Müvaqqati EKS ekstrakardial (dari üstü, dari altı, qida borusu üçün) yaxud kardial (mio- va ya endokardial) elektrodların kömayi ila aparıla bilar. Ekstrakardial elektrodlar istifada etmakla EKS esasen vaxt gıtlıği va xastanin vaziyyati çox ağır olan hallarda tatbiq edilir, harçand hamisa istenilen natica alınmır.

Xarici yolla EKS ağrı ila müşayiat olunduğu üçün güclü premedikasiya (analgetik va trankvilizator asasında) fonunda aparilir: iynavari elektrodlardan biri döş sümüyündan sağda parasternal xatt üzra birinci-ikinci qabırğaarası nahiyədə, digəri sol orta körpücük xatti üzra dördüncü-beşinci qabırğaarası sahədə deriye sancılır.

Qida borusundan EKS aparmaq üçün burun-udlaq anesteziya edilir. Elektrod burundan yeridilir va qida borusu ila ürayin saviyyasina qadar salınır. Bu üsulda daha zaif carayandan (30-40 mA) istifada edilir. Ona göra da premedikasiya edilmasina ehtiyac olmur.

Miokardial elektrodun kömayi ila EKS yalnız xastalarin vaziyyatinin hadsiz ağır (terminal hal) olduğu va digar metodlann tatbiqina imkan olmayan zaman aparılır. Bu maqsadla ürak punksiya olunur va elektrod iynanin içarisindan ürak boşluğuna salınır. Metod ürak azalasinin zadalanmasi va perikard boşluğuna galun toplanması tahlükasi ila saciyyalanir.

Endokardial elektrodun vasitasila EKS (reanimatoloji tacrübada an önamli metod sayılır) intravenoz yolla bipolyar yaxud unipolyar elektrod tatbiq etmakla hayata keçirilir: önca körpücükaltı yaxud vidaçi vena geniş manfazli iyna ila punksiya edilir. Elektrod iynanin içarisindan venaya (5-10 sm darinlikda) salınır va iyna xaric edilir. Sağ madaciya çatıb endokarda fıksa olunmaq üçün elektrod orta hesabla 25-30 sm yeridilmalidir.

Bipolyar elektrod tatbiq olunan hallarda digar elektrod dariya barkidilir. Elektrodların distal uclan aparatın uyğun olaraq müsbat (+) va manfi (-) çıxışlarına birlaşdirilir.

Unipolyar elektrod istifada edilirsa elektrodun ikinci qütbü (anod)adi inyeksion iynanin kömayi ila dari altına yeridilir.

Eger EKS ürak aritmiyalarının müalicasinda istifada edilirsa elektrodun sağ modaciyin endokardına çatıb fıksa olunmasını müayyan etmak üçün önce onun bayırdakı ucu EKQ aparatının döş aparmasına birlaşdirilir va EKQ izlanir. Elektrodun ucu yuxarı boş venada olanda EKQ yazısı avR-a oxşayır, sağ qulaqcıq saviyyasinda avvalca darin manfi, sonra iki fazalı, nahayat müsbat P dişiciyi qeyd edilir. Sağ madaciya daxil olduqda P dişiciyi kiç ilir darin Q va darin manfi T izlanir. Elektrod endokarda tamas edan an ST seqmenti süratla yuxan qalxır. Elektrod fıksa edilir, bayırdakı ucu aparata qoşulur vs monitor müşahida aparmaq şartila EKS başlanır carayanın ilkin gücü 10 mA taşkil edir. Effekt alınırsa güc tadrican, effekt davam edan saviyyaya qadar ldılır. Müsbat natico yoxdursa, aksina, carayanın gücü effekt alınana gadar (40 mA) artırıla bilar. egar EKS asistoliyanın tatbıq edilirsa elektrodun ürak boşluğunda düzgün yerlaşmasi karidostimulyatorun impulsuna qarşı müsbat ecavabın (süni ritmin) amala galmasi ila EKS 10-40 mA gücünda carayanla, daqiqada 60-70 saydı impulsun göndarilmasi rejiminda aparılır. Monitorda QRST kompleksinin amala galmasi, nabzin va ürak tonlarının qeyda alınması EKS-nin müshat naticasi, yani ürak faaliyyatinin barpası demakdir. Daimi EKS peysmeykerin badana (dari altına) tikilmasi hesabına tamin edilir. Enerji manbayinin növündan asılı olaraq aparat bir neça ildan (litiy) bir neça onilliya qadar (atom) faaliyyat göstara bilar.

Leave a Reply

Войти с помощью: 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: