Kardiologiya

Miokard infarktı: klinikası, mərhələləri

Miokard infarktı: klinikası, mərhələləri...

Miokardın qan təchizatının mütləq və ya nisbi şəkildə tamamilə kəsilməsi nəticəsində baş verir. Ürəyin kəskin işemik xəstəlikləri qrupuna hal-hazırda 2 xəstəlik aid edilir: 1. Miokardın kəskin işemik distrofiyası; 2. Miokardın infarktı Miokardın infarktı Miokardın hansısa bir nahiyəsinin qan təchizatının mütləq və ya nisbi olaraq tamamilə kəsilməsi nəticəsində həmin nahiyənin nekrozlaşmasına deyilir. Miokard infarktı, yəni miokardın işemik nekrozlaşması mikroskopik və makroskopik olaraq miokardın kəskin işemiyasından 6-18 saat sonra görünməyə başlanır. Miokard infarktının bilavasitə baş vermə səbəblərinə aşağıdakılar aiddirlər: Ürəyin tac arteriyalarının trombozu; Ürəyin tac ...
Ətrfaflı →
Hipertoniya xəstəliyinin risk faktorları və patogenezi

Hipertoniya xəstəliyinin risk faktorları və patogenezi...

Arterial hipertenziya və ya arterial hipertoniya  - sistolik arterial təzyiqin  səviyyəsinin 140 mm c. süt. və yuxari və (və ya) diastolik AT-nin 90 mm c. süt. və yuxarı qalxdığı bir vəziyyətdir. Lakin bir şərtlə ki, bu göstəricilər müxtəlif vaxtlarda sakit şəraitdə həyata kecirilmiş ən azı üc ölçmə nəticəsində əldə olunsun və xəstə həmin gün AT-yə təsir edən dərman preparatlan qəbul etməmiş olsun. Etiologiya HX-nin inkişaf səbəbləri hələ tam aydın deyil. Xəstəliyin inkişafına şərait yaradan amillərdən aşağıdakılan qeyd etmək olar: psixi-əsəb sarsıntısı (kəskin və ya xroniki), emosional stress; irsi-qunıluş xüsusiyyətləri (hüceyrə membranlannın patologiyası ilə bağlı); peşə ...
Ətrfaflı →
Ateroskleroz

Ateroskleroz...

Ateroskleroz (yunanca: athere – “sıyıq”, “sıyığabənzər kütlə”, sklerosis – “birləşdirici toxumanın inkişafı”, “bərkimə”) – orqanizmdə piy və zülal mübadiləsinin pozulması ilə əlaqədar elastik və əzələ-elastik tipli arteriyaların daxili qatında lipid və zülalların ocaqlar şəklində toplanması və birləşdirici toxumanın inkişafı ilə xarakterizə olunan xroniki xəstəliyə deyilir. Ateroskleroz xəstəliyinin adı təbabətə ilk dəfə 1904-cü ildə F. Marşan tərəfindən tətbiq edilmişdir. 1911-ci ildə isə rus-patoloq anatomu N.N.Aniçkov eksperimental yolla ateroskleroz xəstəliyinin əsas məzmununu öyrənmiş və göstərmişdir ki, ateroskleroz hiperlipidemiya zamanı qanda olan xolesterinlərin damar ...
Ətrfaflı →
Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipertonik krizlər – ilk yardım.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipertonik krizlər – ilk yardım....

HX-nin  gedişi xəstələrin  əksəriyyətində (20%-dən   33%-dək)  hipertonik  krizlərlə   ağırlaşır. HX-nin  və  simptomatik  hipertenziyaların  ən  çox  rast  gələn  ağırlaşması  hipertoniya  krizidir.O, xəstəliyin  bütün  mərhələlərində  meydana  çıxa  bilər, hətta  hipertonik  krizin  xəstəliyin  yeganə  əlaməti  kimi  təzahür  etməsi  halları  da  məlumdur. Hipertonik  kriz  AT-nin  kəskin  olaraq  əhəmiyyətli  dərəcədə  yüksəlməsi  və  bu  səbəbdən  baş-beyin  qan  dövranında  ciddi  pozğunluqların  və  kəskin  ürək  çatışmazlığının  inkişaf  etməsilə  xarakterizə  olunur. Krizlərə  meyllilik  daha  çox   xarici  qıcıqlara  qarşı  ...
Ətrfaflı →