Cərrahiyə

Döş qəfəsinin topoqrafo-anatomik xüsusiyyətləri, inkişaf qüsurları və onların cərrahi korreksiya üsulları

Döş qəfəsinin topoqrafo-anatomik xüsusiyyətləri, inkişaf qüsurları və onların cərrahi korreksiya üsulları...

Döş qəfəsi divarları mürəkkəb quruluşa malikdirlər. Onların əmələ gəlməsində gövdənin ümumi örtükləri (dəri, dərialtı piy toxuması,  səthi fassiya), çiyin qurşağı, gövdəni açan əzələlərlə birlikdə fəqərə sütunu, qarın basqısının bir hissəsi, döş skeleti, tənəffüs əzələləri və diafraqma iştirak edirlər. Döşün ön, yan və arxa divarlarını təşkil edən toxumalar üç (səthi, orta və dərin) təbəqədə yerləşirlər. Səthi təbəqənin tərkibinə dəri, dərialtı toxuma, səthi damar və sinirlər, səthi fassiya və süd vəziləri daxildirlər. Dəri. Döşün ön və yan səthlərinin dərisi, kürək nahiyəsindəkinə nisbətən, nazik və hərəkət-dərialtı piy toxumasmın inkişaf dərəcəsi və ...
Ətrfaflı →
Mədəaltı vəzin cərrahi əməliyyatları

Mədəaltı vəzin cərrahi əməliyyatları...

Mədəaltı vəzin əldə olunması Mədəaltı vəzdə böyük əməliyyat (mədaaltı vəzin natamam və tam xaric edilməsi) planlaşdırılan zaman periton boşluğunu yuxarı köndələn kəsiklə açmaq daha əlverişlidir. Bəzən isə bu məqsədlə yuxan orta, sağ yaxud sol transrektal kəsiklərdən də istifadə olunur. Periton boşluğu açıldıqdan sonra peritonarxası sahədə yerləşmiş mədəaltı vəzin özünü əldə etmək üçün müxtəlif yollardan istifadə edilir. Onlardan biri damarlan bağlanıldıqdan sonra mədə- köndələn çənbərbağırsaq bağınrn bütün uzunu boyu mədə çıxacagından dalaq qapısına qədər kəsilməsilə yaradılır .Kəsik mədənin qan təchizatını pozmamaq üçün mədə-piylik arteriyası ilə yoğun bağırsaq ...
Ətrfaflı →
Üz sinirinin iltihabı və zədələnmələri zamanı baş verən ağırlaşmalar, onların cərrahi korreksiyası

Üz sinirinin iltihabı və zədələnmələri zamanı baş verən ağırlaşmalar, onların cərrahi korreksiyası...

Üz sinirinin magistral şaxələrinin zədələnmələri çox vaxt üzdə icra olunan əməliyyatlar zamanı baş verir. Cərrah səhvinin nəticəsi olan bu zədələnmələr zamanı, üz sinirinin hansı şaxəsinin kəsilmə­sindən asılı olaraq, müxtəlif funksional və kosmetik deformasiyalar ortaya çıxır. Belə ki, üz sinirinin almacıq şaxəsi zədələndikdə gözün həlqəvi əzələsinin innervasiyası pozulur və bunun nəticəsi olaraq göz qapağı sallanır, yuxarı göz qapağını qaldıran əzələnin tonusu gözün həlqəvi əzələsi üzərində üstünlük qazandığından göz yarığı açıq qalır. Yanaq şaxəsinin zədələnməsi ağızın həlqəvi və yanaq nahiyyəsindəki mimiki əzələlərin iflicinə səbəb olur. Nəticədə hə­min ...
Ətrfaflı →
Qanaxmanı dayandırmağın mexaniki, fiziki üsulları

Qanaxmanı dayandırmağın mexaniki, fiziki üsulları...

Mexaniki üsullar Zədələnmiş damarın yarada bağlanması: Yarada kəsilmiş damarın hər iki ucu tapılır, alətlə tutulur və hər biri ayrılıqda - kiçik damarlar ketqut iri damarlar isə ipək sapla bağlanılır. Magistral arteriyaların bağlanması olduqca təhlükəlidir. Məs. ümumi yaxud daxili yuxu arteriyalarından birinin bağlanması 70 %-ə qədər hallarda ölüm, bazu arteriyasının bağlanması 50% və bud arteriyasının budun dərin arteriyasından yuxarıda bağlanması isə 60% hallarda ətrafın qanqrenasını verir. Damarların ətraf toxumalarla birgə bağlanması, yaxud tikilməsi. Yaranın irinləmə təhlükəsi. yaxud sapın damardan sürüşmə ehtimalı olduğu hallarda, damar ətraf yumşaq toxumalarla birgə tikilir, yaxud həmin ...
Ətrfaflı →
Nekroz, qanqrena, trofiki xora və süzgəclər.

Nekroz, qanqrena, trofiki xora və süzgəclər....

Arterial, venoz, kapillyar, limfa dövranının və sinir innervasiyasının pozulması hüceyrə və toxumaların yerli ölümünə səbəb olur.Toxumaların ölümü yerli nekroz, qanqrena, trofiki xora, yataq yarası, süzgəc formasında inkişaf edir. Nekroz-canlı orqanizmin hər hansı bir üzvünün toxuma və hüceyrələrinin tam, yaxud qismən ölümünə nekroz deyilir. Toxumaların yerliölümü - nekrozların əmələ gəlməsi çoxsəbəblidir: (yüksək, aşağı hərarət, kimyəvi maddələr, şüa, elektrik enerjisi, mexaniki təsirlər). Bu amillərin təsirindən toxuma və üzvlərdə məhəlli - birincili nekroz yaranır.Əksər hallarda damarın mənfəzinin tromb, embol kütləsi ilə qapanması və çapıqlaşması ilə əlaqədar yerli qan dövranını ...
Ətrfaflı →
Mədə-bağırsaq qanaxmaları

Mədə-bağırsaq qanaxmaları...

Mədə qanaxması. Bu əlamət  müxtəlif  mədə  xəstəliklərinin  ən ciddi  və  təhlükəli  ağırlaşmalarından  biri  hesab  edilir.  Bəzi  hallarda  qanaxma  bu  və  ya  digər  mədə  xəstəliyinin  aparıcı  əlamətlərindən  biri  kimi  böyük  diaqnostik  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Mədə-bağırsaq  traktının  xəstəliklərində  qanaxma  olduqda  qan  ağız  boşluğundan  və  ya  bağırsaqlardan,  yaxud  bunların  hər  ikisindən  eyni  vaxta  xaric  oluna  bilər.  Daha  çox  hallarda  ağız  boşluğundan  qanaxma  mədə  xorası  və ya  mədə  xərçənginin,   eroziv qastritin və  bu  xəstəliklər  zamanı  damarların  divarının  xoralaşması  əlaməti  ola  bilər. ...
Ətrfaflı →
Cərrahi əməliyyatın mərhələləri, əməliyyat zamanı fəsadlar

Cərrahi əməliyyatın mərhələləri, əməliyyat zamanı fəsadlar...

Hər bir cərrahi əməliyyat 3 əsas mərhələdə aparılır: cərrahi kəsik; əsas cərrahi əməliyyatın icrası; əməliyyatın yekunlaşması. Cərrahi kəsik - xəstə üzvə çatıb onu əldə etmək üçün bədən toxumasının kəsici alətlərlə açılmasıdır. Bədənin hər hansı bir nahiyəsində aparılan kəsik üçün xəstəyə əməliyyat stolu üzərində müvafiq vəziyyət verilməlidir. Boyunda, ürəkdə qarında, çanaqda, aşağı ətraflarda aparılan əməliyyat üçün xəstə arxası üstə;böyrəkdə, döş qəfəsində əməliyyat üçün xəstə böyrü üstə; arxa divararalığında, traxeya və baş bronxlarda əməliyyat üçün xəstə - üzüüstə; aralıqda əməliyyat üçün - Trendelenburq veziyyətində uzadılır . Cərrahi ...
Ətrfaflı →