Bronxial astmanın etiologiya və patogenezi

 • Bronxial astma polietioloji xəstəlikdir.
 • Xroniki, allerqik, residivləşən gedişə malikdir.
 • Xəstəliyin əsas klinik simptomları:
  • Bronxospazm
  • Bronxların selikli qişasının ödemləşməsi və hipersekresiyası nəticəsində boğulma tutmaları
  • Xəstəliyin inkişafında iştirak edən amillər

Daxili amillər:

 • Immun,endokrin,vegetativ sinir sisteminin,
 • bronxların reaktivliyinin,
 • mikosiliar klirensin,araxidon turşusunun metabolizminin bioloji qüsurlarından ibarətdir.

Xarici amillər:

 • Allergenlər
 • İnfeksiyalar
 • Mexaniki və kimyəvi qıcıqlandırıcılar
 • Meteoroloji və fiziki-kimyəvi amillər
 • Stres mənşəli sinir-psixi təsirlər
 • Farmakoloji təsirlər
 • Bir qayda olaraq BA zamanı xəstədə bir neçə amilin müştərək iştirakını aşkar etmək mümkündür.
 • Xəstəlik uzun müddət davam etdikdə müxtəlif spesifik və qeyri spesifik psixogen amillərin əhəmiyyəti artır.
 • Patogenezinin əsasını orqanizmin infeksion və qeyri-infeksion allergenlərə qarşı sensibilizasiyası təşkil edir.
 • Patogenezinin mərkəzi mərhələsini iltihab hüceyrələri və onlar tərəfindən ifraz olunmuş bioloji fəal maddələrin – mediatorların təsiri nəticəsində bronxlarda inkişaf edən qeyri-infeksion mənşəli iltihab prosesi təşkil edir.

BA-nın inkişafında allergik mexanizm :

 • Qeyri-infeksion allergik astma(qeyri-infeksion allergenlərın təsiri ilə)
 • İnfeksion allergik astma ( infeksion allergenlərin təsiri ilə)

BA-nın inkişafında immun mexanizm:

BA-dan əziyyət əkən insanların əksəriyyətində immun səlahiyyətli sistemin pozulmaları I, III, IV tip hiperhəssaslıq reaksiyaları formasında keçir.

Bronxial astmanın patogenezi:

 1. İmmunoloji
 2. Patokimyəvi
 3. Patofizioloji

Immunoloji mərhələ

 • Sensibilizasiya baş verir(sürətli və ləng tipli reaksiyalarla)
 • Sürətli tip-qeyri infeksion BA
 • Ləng tip- infeksion allergik BA
 • Antitellər( daha çox İgE) və sensibilizə olmuş limfositlər əmələ gəlir
 • Antigen antitel komleksi tosqun,plazmatik və limfatik hüceyrələrə fiksə olunur

Patokimyəvi mərhələ

 • Tosqun hüceyrələrin deqranulyasiyası
 • Bronxospastik təsirə malik mediatorlar-histamin,serotonin,bradikinin,asetilxolin azad olunur

Patofizioloji mərhələ

 • Kapillyarların keçiriciliyi artır
 • Bronxlarda ödem,seroz iltihab və bronxospazm inkişaf edir

BA tutmaları

BA-nın kliniki-patogenetik variantları:

 • atopik
 • Infeksiyadan asılı
 • Autoimmun
 • Dishormonal
 • Sinir-psixi disbalans
 • Adrenergik disbalans
 • Bronxların reaktivliyinin birincili dəyişməsi

BA-nın gedişi ağırlıq dərəcəsinə görə:

 • Yüngül gedişli
 • Orta ağır gedişli
 • Ağır gedişli
 • BA-nın gedişində mərhələlərinə kəskinləşmə(güclü təkrari tutmalar),sakitləşən kəskinləşmə( seyrək və yüngül tutmalar)və remissiya(tipik təzahürlər yox olur) mərhələləri ayırd edilir.

BA ilə digər xəstəliklərdən yaranan bronxospastik sindromu fərqləndirmək üçün aşağıdakılar təyin edilir :

 • Boğulma tutmalarının xüsusiyyətləri və müəyyən amillərlə əlaqəsi
 • Allerqoloji anamnez
 • Ağciyərin əvvəldən mövcud olan xəstəlikləri
 • Əvvəllər aparılan müalicənin effektliliyi
 • Xəstəliyin gedişi və ağırlaşma hallarının meydana çıxması
 • Klinik mənzərəsi:
 • Xəstələr boğulma tutmalarından, təngnəfəslikdən, öskürəkdən şikayət edirlər.
 • Öskürək quru,əzabverici,tutmaşəkilli  və ya yapışqanlı çətin xaric olan bəlğəmli olur.
 • BA tutmaları eynitipli olur, qəflətən meydana çıxır, tədricən artır və bir neçə dəqiqədən,bir neçə saata,hətta bir neçə günə qədər davam edir.
 • Xəstə tənəffüsü yüngülləşdirməkçün məcburi vəziyyət alır. Yataqda oturaraq ayaqlarını sallayırlar və əllərini çarpayının kənarına söykəyirlər.Döş qəfəsi maksimal nəfəsalma vəziyyətində olur,köməkçi çiyin qurşağı, kürək, qarın əzələləri də tənəffüsə qoşulur.
 • Nəfəsalma qısa,güclü, nəfəsvermə isə küylü, nəfəsalmadan 3-4dəfə uzun olur. Beləliklə tənəffüs tezləşir,uca,fitəbənzər və küylü olur.
 • Perkussiya zamanı ağciyər üzərində qutu səsi alınır, ağciyərlərin sərhədi aşağı enir və ekskursiyası kəskin azalır.
 • Auskultasiya zamanı bronx obstruksiyasının əlamətləri olan uzadılmış nəfəsvermənin və əsasən quru, fitverici xırıltıların olması aşkar edilir. Ağciyərin müəyyən sahəsi üzərində daimi eşidilən uca ( cırıltılı xarakterli) xırdaqabarcıqlı xırıltılar pnevmosklerozun inkişafına dəlalət edir.

Leave a Reply

Войти с помощью: 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: