Домой / Anesteziologiya / Reanimasiya

Anesteziologiya / Reanimasiya

Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası

Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası

Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası. İnfuzion terapiyanın proqramını təşkil etmək üçün: yeridiləcək mayenin sutkalıq həcmini, infuzion qarışığın tərkibini, infuziyanın sürətini, yeridilmə metodunu aydınlaşdırmaq tələb olunur, o cümlədən homneostazı saxlayan başqa göstəricilərin stabilliyi təmin edilməlidir. Bu zaman Gündəli maye həcmi (SMH)  Gündəlik fizioloji tələbat (GFT) Hal-hazırda olan defisit (OD) Davam edən itkinin (DEİ) həcmi hesablanmalı və buna uyğun infuziya aparılmalıdır: ...

Ətraflı »

Postreanimasion xəstələrə qulluq və ağırlaşmaların profilaktikası

Postreanimasion xəstələrə qulluq və ağırlaşmaların profilaktikası

Reanimasiyadan sonrakı dövrdə müşahidə edilən patoloji vəziyyət – “Postreanimasion xəstəlik” terminal hal, o cümlədən kliniki ölüm zamnı inkişaf edən hipoksiya hesbına orqan və toxumaların zədələnməsi ilə səciyyələnir. Postreanimasion patologiyanın ağırlığı əsas xəstəliyin xarakterindən, ölüm prosesinin gedişatının xüsusiyyətlərindən və hipoksiyanın dərəcəsindən asılıdır. Psotreanimasion dövrün kliniki gedişində xəstənin ümumi vəziyyətinin və əsas həayti sistemlərin funksiyalarının (kliniki nişanələrin) dalğavari şəkildə dəyişməsi müşahidə edilir. ...

Ətraflı »

Ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı buraxılan səhvlər

Ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı buraxılan səhvlər

Ürəyin qapalı masajı zamanı yol verilən səhvlər Xəstənin yumşaq və elastik yerdə uzanması; Reanimasiya aparan şəxsin əlinin düzgün qoyulmaması (xəncərəbənzər çıxıntıdan aşağı, sağa və sol tərəfə qoyması); Masaj edən şəxs barmaqlarına güc verməklə, qolunu dirsək oynağından bükür və masaj arası fasilədə əlini döş sümüyündən ayırır; Döş qəfəsinə zərbəvari təkan edilməsi; Masaj arası fasilənin 30 saniyədən çox olması; Masaj hərəkətlərinin ritmikliyinin ...

Ətraflı »

Dezintoksikasiya təsirli məhlullar

Dezintoksikasiya təsirli məhlullar

Orqanizmi toksinlardan tamizlamak maqsadila endo ya ekzo toksinlarla komplekslar yarada bilan müxtalif infuzion mahlullardan (polivinilpirrolidon mahlullan, kiçik molekullu dekstranlar, jelatin preparatlan) istifada edilir. Onlar toksinlari özlarina birlaşdirarak son naticada metabolizma uğramasını va ya sidikla xaric olmasını tamin edirlar. Dezintoksikasiya tasirli mahlullar içarisinda polivinilpirrolidon preparatları xüsusi yer tutur. Hemodez kiçik molekullu polivinilpirrolidonun 6%-li mahlulu olub tarkibina hamçinin bazi ionlar daxildir. Molekulyar ...

Ətraflı »

Kolloid Məhlullar: Tətbiqinə Göstəriş

Kolloid Məhlullar: Tətbiqinə Göstəriş

Maksimal qan təzyiqinin 100 mm və ondan aşağı, minimal qan təzyiqinin isə 60 mm və daha az olması adətən hipotoniya adlanır. Xroniki infeksiyalar (vərəm, isitmə və s.) və daxili orqanların bəzi xəstəlikləri (xora xəstəliyi, miksedema və s.) simptomatik hipotoniya törədir. Hipotoniya kəskin (miokard infarktı, kəskin ürək-damar çatışmazlığı) və uzun sürən xəstəliklər zəminində xroniki xarakterli olur. Arfonadın 0.1% məhlulu  (1 flakon -250 ...

Ətraflı »

Kəskin ürək çatışmazlığı zamanı intensiv terapiya

Непрямой масаж сердца

Bütün müalicə tədbirləri ürəyin yüklənməsinin qarşısını almağa, miokardın yığılma qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasına, kiçik qan dövranında təzyiqin azaldılmasına yönəldilməlidir. Kəskin ürək çatışmazlığının hər  bir kliniki variantında vəziyyətin təcili korreksiyası lazımdır, hansı ki, bu ciddi fəsada gətirib çıxara bilər Kəskin sağ mədəcik çatışmazlığının müalicəsi Sağ mədəcik çatışmazlığına gətirib çıxaran əsas səbəbin müalicəsi Hipoksiyanın aradan qaldırılması Ağciyər arteriyası sistemində qan cərəyanına təsir etmək Tənəffüs ...

Ətraflı »

Kəskin tənəffüs çatışmazlığının müalicəsində etiopatogenetik terapiya

Реанимация

Kəskin respirator çatışmazlıq dedikdə ağciyərlərin adekvat ventilyasiyasının təmin edilməməsi və ya qan və sistem orqanlara kifayət qədər oksigenin çatdırılması qabiliyyətinin itirilməsi başa düşülür. Respirator çatışmazlıq inkişaf etdikdə, ağciyərlər bədənin oksigenə olan tələbatını ödəyə və/və ya əmələ gələn karbon dioksidi (CO2) xaric edə bilmir. Beləliklə də, tənəffüs sistemi xəstənin metabolik ehtiyaclarını qarşılaya bilmir. Kəskin respirator çatışmazlığın müalicəsi iki fazaya – ilkin təxirəsalınmaz ...

Ətraflı »

Ürək ağciyər reanimasiyası zamanı baş verən ağırlaşmalar

Сердечно-легочная-реанимация

Reanimasiyanın agırlaşmaları dedikda reanimatoloji yardımın marhalalarinda aparılan amaliyyatlar ila bağlı amala galan ağırlaşmalar başa düşülür, harçand postreanimasion dövrda müşahida edilan patoloji sindromlar da bazan reanimasiyanın agırlaşmaları kimi göstarilir,eslinda postreanimasion dövrda aşkara çıxan ağırlaşmalar asas xəstəlik, onun ağırlaşmaları ya keçirilmiş kliniki ölüm ila bağlı baş vermiş hipoksiya (anoksiya), sirkulyator pozğunluglar, asidoz, intoksikasiya sindromu hesabina baş verir.  Mahz bu mövgeden , son ...

Ətraflı »

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Elektrokardiostimulyasiya (EKS) xüsusi aparatların kömayi ila göndarilan impulslann hesabına ürak ritminin sayının artırılması yaxud azaldılması, bazan hatta ürak fealiyyatinin barpası maqsadila aparılan tadbirdir. EKS müvaqqati va daimi ola bilar. Reanimatoloji tacrübada asasan müvaqqati EKS tatbiq edilir ki, ona göstarişlar asağıdakılardır: Sinus düyününün zaifliyi sindromu Qulaqcıgların sayrimasi yaxud titramasi Atrioventrikulyar keçiriciliyin II va III daracali pozulması, o cümladan Morqan-Adams-Stoks sindromu Qan ...

Ətraflı »
Authorization
*
*


Registration
*
*
*


Password generation