Anesteziologiya

İlkin meyit əlamətləri

İlkin meyit əlamətləri...

İlkin meyit əlamətləri aşağıdakılardır:meyit ləkələri, meyit qacıması, meyitin soyuması və autoliz. Meyit ləkələri (livores mortis) Meyit ləkələri-ölüm baş verəndən sonra qan ağırlıq qanununu əsasən bədənin aşağı nahiyələrində yerləşən kapilyarlara,venalara və venulalara doğru hərəkət edərək onlara dolur. 1.5-2 sual sunra həmin nahiyədəki dəri əvvəlcə açıq-bənövşəyi, sonra isə göyümtül–qırmızı və ya bənövşəyi rəng alır. Bu ləkələrə meyit ləkələri deyilir. Meyit ləkələri bir–birini əvəz edən uç dövr keçirir. Bu dövrlər hipostaz, staz (diffuziya) və immbibisiya dövrləridir. Hipostaz - (yunanca: hipo–«az,aşağı»-stazis» dayanma, durğunluq») və yu süzülmə dövrü ölüm ...
Ətrfaflı →
Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası

Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası...

Uzunmüddətli infuzion terapiyanın prinsipləri və metodikası. İnfuzion terapiyanın proqramını təşkil etmək üçün: yeridiləcək mayenin sutkalıq həcmini, infuzion qarışığın tərkibini, infuziyanın sürətini, yeridilmə metodunu aydınlaşdırmaq tələb olunur, o cümlədən homneostazı saxlayan başqa göstəricilərin stabilliyi təmin edilməlidir. Bu zaman Gündəli maye həcmi (SMH)  Gündəlik fizioloji tələbat (GFT) Hal-hazırda olan defisit (OD) Davam edən itkinin (DEİ) həcmi hesablanmalı və buna uyğun infuziya aparılmalıdır: SMH=GFT+OD+DEİ Fizioloji tələbatı xüsusi tərtib olunmuş proqramlar vasitəsilə müəyyənləşdirmək mümkündür (Aberdin nomoqramması). Maye defisiti müəyyəbləşdirmək üçün ...
Ətrfaflı →
Postreanimasion xəstələrə qulluq və ağırlaşmaların profilaktikası

Postreanimasion xəstələrə qulluq və ağırlaşmaların profilaktikası...

Reanimasiyadan sonrakı dövrdə müşahidə edilən patoloji vəziyyət – “Postreanimasion xəstəlik” terminal hal, o cümlədən kliniki ölüm zamnı inkişaf edən hipoksiya hesbına orqan və toxumaların zədələnməsi ilə səciyyələnir. Postreanimasion patologiyanın ağırlığı əsas xəstəliyin xarakterindən, ölüm prosesinin gedişatının xüsusiyyətlərindən və hipoksiyanın dərəcəsindən asılıdır. Psotreanimasion dövrün kliniki gedişində xəstənin ümumi vəziyyətinin və əsas həayti sistemlərin funksiyalarının (kliniki nişanələrin) dalğavari şəkildə dəyişməsi müşahidə edilir. Postreanimasion mərhələnin gedişatı özünəməxsus ağırlaşmaların inkişaf etəsi ilə səciyyələnir. Xəstəliyin  proqnozu bu ...
Ətrfaflı →
Ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı buraxılan səhvlər

Ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı buraxılan səhvlər...

Ürəyin qapalı masajı zamanı yol verilən səhvlər Xəstənin yumşaq və elastik yerdə uzanması; Reanimasiya aparan şəxsin əlinin düzgün qoyulmaması (xəncərəbənzər çıxıntıdan aşağı, sağa və sol tərəfə qoyması); Masaj edən şəxs barmaqlarına güc verməklə, qolunu dirsək oynağından bükür və masaj arası fasilədə əlini döş sümüyündən ayırır; Döş qəfəsinə zərbəvari təkan edilməsi; Masaj arası fasilənin 30 saniyədən çox olması; Masaj hərəkətlərinin ritmikliyinin pozulması; Masaj ilə süni tənəffüs nisbətinni pozulması. Süni tənəffüs zamanı buraxılan səhvlər Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin adekvat təmin olunmaması; Süni tənəffüs zamanı ...
Ətrfaflı →
Dezintoksikasiya təsirli məhlullar

Dezintoksikasiya təsirli məhlullar...

Orqanizmi toksinlardan tamizlamak maqsadila endo ya ekzo toksinlarla komplekslar yarada bilan müxtalif infuzion mahlullardan (polivinilpirrolidon mahlullan, kiçik molekullu dekstranlar, jelatin preparatlan) istifada edilir. Onlar toksinlari özlarina birlaşdirarak son naticada metabolizma uğramasını va ya sidikla xaric olmasını tamin edirlar. Dezintoksikasiya tasirli mahlullar içarisinda polivinilpirrolidon preparatları xüsusi yer tutur. Hemodez kiçik molekullu polivinilpirrolidonun 6%-li mahlulu olub tarkibina hamçinin bazi ionlar daxildir. Molekulyar kütlasi 12600 ± 2700 D, osmolyarlıg,1 228 mosm/1 taşkil edir. Hemodez carrahi (peritonit, sepsis) endotoksikoz zamanı, mada- bagırsaq xastaliklarinin toksiki formalarında (dizenteriya, sal-manellyoz va s), yanıq ...
Ətrfaflı →
Kolloid Məhlullar: Tətbiqinə Göstəriş

Kolloid Məhlullar: Tətbiqinə Göstəriş...

Maksimal qan təzyiqinin 100 mm və ondan aşağı, minimal qan təzyiqinin isə 60 mm və daha az olması adətən hipotoniya adlanır. Xroniki infeksiyalar (vərəm, isitmə və s.) və daxili orqanların bəzi xəstəlikləri (xora xəstəliyi, miksedema və s.) simptomatik hipotoniya törədir. Hipotoniya kəskin (miokard infarktı, kəskin ürək-damar çatışmazlığı) və uzun sürən xəstəliklər zəminində xroniki xarakterli olur. Arfonadın 0.1% məhlulu  (1 flakon -250 mq arfonad 250 ml 5%-li qlükoza və ya natrium xloridin izotonik (0,9% ) məhlulunda həll edilir  vena daxilinə dəqiqədə 40-70 damcı sürətlə yeridilir. AT 2-3 dəq ərzində sürətlə enir, infuziya 30-40 damcı/ dəq hesabı ilə davam etdirilir. Preparatın yeridilməsi ...
Ətrfaflı →
Kəskin ürək çatışmazlığı zamanı intensiv terapiya

Kəskin ürək çatışmazlığı zamanı intensiv terapiya...

Bütün müalicə tədbirləri ürəyin yüklənməsinin qarşısını almağa, miokardın yığılma qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasına, kiçik qan dövranında təzyiqin azaldılmasına yönəldilməlidir. Kəskin ürək çatışmazlığının hər  bir kliniki variantında vəziyyətin təcili korreksiyası lazımdır, hansı ki, bu ciddi fəsada gətirib çıxara bilər Kəskin sağ mədəcik çatışmazlığının müalicəsi Sağ mədəcik çatışmazlığına gətirib çıxaran əsas səbəbin müalicəsi Hipoksiyanın aradan qaldırılması Ağciyər arteriyası sistemində qan cərəyanına təsir etmək Tənəffüs oyanıqlığının aradan qaldırılması (narkotiklər). Ürək önü yükün azaldılması (diuretiklər, nitratlar, opioidlər). ...
Ətrfaflı →
Kəskin tənəffüs çatışmazlığının müalicəsində etiopatogenetik terapiya

Kəskin tənəffüs çatışmazlığının müalicəsində etiopatogenetik terapiya...

Kəskin respirator çatışmazlıq dedikdə ağciyərlərin adekvat ventilyasiyasının təmin edilməməsi və ya qan və sistem orqanlara kifayət qədər oksigenin çatdırılması qabiliyyətinin itirilməsi başa düşülür. Respirator çatışmazlıq inkişaf etdikdə, ağciyərlər bədənin oksigenə olan tələbatını ödəyə və/və ya əmələ gələn karbon dioksidi (CO2) xaric edə bilmir. Beləliklə də, tənəffüs sistemi xəstənin metabolik ehtiyaclarını qarşılaya bilmir. Kəskin respirator çatışmazlığın müalicəsi iki fazaya - ilkin təxirəsalınmaz reanimasiya tədbirləri və sonradan davamlı qayğı - bölünür. İlkin reanimasiya tədbirlərinin əsas məqsədi xəstənin maksimal dərəcədə stabilləşdirilməsi və həyata təhlükə ...
Ətrfaflı →
Ürək ağciyər reanimasiyası zamanı baş verən ağırlaşmalar

Ürək ağciyər reanimasiyası zamanı baş verən ağırlaşmalar...

Reanimasiyanın agırlaşmaları dedikda reanimatoloji yardımın marhalalarinda aparılan amaliyyatlar ila bağlı amala galan ağırlaşmalar başa düşülür, harçand postreanimasion dövrda müşahida edilan patoloji sindromlar da bazan reanimasiyanın agırlaşmaları kimi göstarilir,eslinda postreanimasion dövrda aşkara çıxan ağırlaşmalar asas xəstəlik, onun ağırlaşmaları ya keçirilmiş kliniki ölüm ila bağlı baş vermiş hipoksiya (anoksiya), sirkulyator pozğunluglar, asidoz, intoksikasiya sindromu hesabina baş verir.  Mahz bu mövgeden , son illar, postreanimasyon marhalada üzə çıxan patoloji simptom va sindromlar sarbast bir nozoloji vahidin-postreanimasyon xastaliyin nişanalari kimi qiymatlandirilir. Permyakov reanimasiya va intensiv müalicanin ...
Ətrfaflı →