Домой / Anatomiya / Fiziologiya

Anatomiya / Fiziologiya

Təfəkkür anlayışı

Təfəkkür anlayışı

Təfəkkür ali psixi fəaliyyətin insana məxsus bir forması olub, ci­sim və hadisələrdən, onlar arasındakı əlaqə və qanunauyğunluqlardan əq­li nəticə çıxarmaq qabiliyyətinə deyilir. Təfəkkür prosesinin əsasını əqli (insana məxsus olan həyat təcrübəsi, bilik ehtiyatları) qabiliyyət təşkil edir. Başqa sözlə, təfəkkürə intellektin aktiv fəaliyyət forması da demək olar. Duyğu, qavrama, təsəwür proseslərindən fərqli olaraq təfəkkür za­manı insan faktları müqayisə və təhlil edir, ...

Ətraflı »

Kanalcıqların sekretor funksiyası

Kanalcıqların sekretor funksiyası

Sidik əmələgəlmə prosesində bir sıra maddələr (məsələn, bəzi orqanik turşular) filtrata keçmir, lakin buna baxmayaraq kanalcıq sekresiya nəticəsində son sidikdə aşkar olunurlar. Sekresiya nəticəsində sidiyə kanalcıqları əhatə edən kapilyar- ların qanında olan ya da kanalcıq hüceyrələrində əmələ gələn maddələr (hidrogen və ammonyak) daxil olurlar. Sekresiya onların kanalcıq epiteli ilə aktiv transportu hesabına baş verir. Proses ATF əmələ gəlməsinə yönəldilmiş bioenergetik ...

Ətraflı »

Döş qəfəsinin topoqrafo-anatomik xüsusiyyətləri, inkişaf qüsurları və onların cərrahi korreksiya üsulları

Döş qəfəsinin topoqrafo-anatomik xüsusiyyətləri, inkişaf qüsurları və onların cərrahi korreksiya üsulları

Döş qəfəsi divarları mürəkkəb quruluşa malikdirlər. Onların əmələ gəlməsində gövdənin ümumi örtükləri (dəri, dərialtı piy toxuması,  səthi fassiya), çiyin qurşağı, gövdəni açan əzələlərlə birlikdə fəqərə sütunu, qarın basqısının bir hissəsi, döş skeleti, tənəffüs əzələləri və diafraqma iştirak edirlər. Döşün ön, yan və arxa divarlarını təşkil edən toxumalar üç (səthi, orta və dərin) təbəqədə yerləşirlər. Səthi təbəqənin tərkibinə dəri, dərialtı toxuma, ...

Ətraflı »

IX cüt kəllə siniri. Quruluşu, funksiyaları, zədələnmə simptomları.

IX cüt kəllə siniri. Quruluşu, funksiyaları, zədələnmə simptomları.

IX cüt kəllə siniri qarışıq sinirdir, tərkibində hərəki, hissi, dadbilmə və sekretor liflər vardır. Hərəki lifləri biz udlaq əzələsini innervasiya edərək udlağı qaldırır. Nüvəsi nn.amiguus – X sinirlə müştərəkdir, uzunsov beynin orta hissəsində yerləşir. Periferik motoneyronların aksonları zeytun və beyinciyin aşağı ayaqcığı arasında beyin əsasına keçərək vidaci dəliyindən kəllə sümüyündən çıxır. Mərkəzi hərəki neyronlar ön mərkəzi qırışın aşağı hissəsində yerləşir, ...

Ətraflı »

Şərti reflektor fəaliyyətin ləngiməsi

Şərti reflektor fəaliyyətin ləngiməsi

Baş beyində şərti-reflektoru «müvəqqəti əlaqə» fərdi həyat ərzində əldə edilən davranış proqramları kimi olduqca dinamikdir. Onlar xarici mühitin sabit şəraitində orqanizmin müvafiq tələbatların uzunmüddətli eynitipli ödəmə üsullarında möhkəm olur. Eyni zamanda xüsusi təsirlər altında onlar pozulur, əvvəl yaradılmış şərti reflekslər itir. «Müvəqqəti əlaqələrin» pozulması prosesləri şərti-reflektoru fəaliyətinin ləngiməsi nəticəsində baş verir. Şərti-reflektoru fəaliyyətin ləngiməsi ətraflı olaraq İ.P.Pavlov məktəbində öyrənilibdir. Şərti ...

Ətraflı »

Kişi orqanizminin hormonal funksiyaları

Мужчина

Kişi cinsi hormonlarının əsas mənbəyi toxumluqdur. Spermatogenez qıvrım kanalcıqlarda gedir. Uşağın həyatmın ilk illərində qıvrım toxum kanalcıqları ipə bənzəyir, cinsi və epitel hüceyrələriııdən təşkil olunmuşdur. Cinsi hüceyrələrdən prespermatoqoni və spermatoqonilər əmələ gəlir. 10 yaşdan yuxarı toxum kanalcıqlarında sürətlə spermatoqonilər mitoz bölünür, epitel hüceyrələrindən Sertoli hüceyrələri əmələ gəlir. Spermatogenezin sonuncu mərhələsinin formalaşması 16 yaşda olur. Spermatogenez əsasən FSH ilə, testosteronun biosintezi ...

Ətraflı »

Hipofizin hormonal funksiyası

Hipofizin hormonal funksiyası

İnkişafı. Embriogenezin 4-5-ci həftələrində iki sərbəst mayadan-epitelial və neyral mayalardan formalaşmağa başlayır. Ağız çuxurunun ektodermal epitelindən hipofız cibi formalaşır (Ratke cibi). Hipofızar cibin ön divanndan hipofızin ön payı, arxa divarından hipofızin ara payı formalaşır. Hipofızar cibin boşluğu isə bu iki pay arasında hipofızar yarıq kimi qalır. Hər iki payın epitelial parenximasına doğru birləşdirici toxuma inkişaf edir. Beyin qovuğunun ara beyin ...

Ətraflı »

Hipotalamus onun quruluş və funksiyaları

Hipotalamus onun quruluş və funksiyaları

Ara beyin (diencephalon) orta beyinin oral hüdudları daxilində yerləşir: Hüdudi səhfədən (lamina terminalis) başlayaraq III mədəcikdən hər iki tərəfə doğru yayılır və əzgiləbənzər vəziyə qədər davam edir . Ventral hissədə bazal sisterna və orta beyinlə , dorsal-arxa tərəfdə III və yan mədəciklərin damar kələfinin əsası ilə , lateral olaraq daxili kapsulla hüdudlanır . III mədəcik divarının arxa hissəsi görmə qabarından ...

Ətraflı »
Authorization
*
*


Registration
*
*
*


Password generation